Varyans Nedir?
 • Demir Aylanç
 • 0 Yorum
 • 02 Ekim 2023
 • 277

Varyans Nedir?

Varyans Nedir?Varyans Nasıl Hesaplanır? Varyans Nedir ve İstatistikteki Önemi?


Varyans Nedir ve İstatistikteki Önemi


İstatistik, veri analizi ve bilim dünyasında önemli bir rol oynar. İstatistiksel terimler ve kavramlar, verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu blog yazısında, "varyans" terimine odaklanacağız ve varyansın nedir, nasıl hesaplanır ve istatistikteki rolü nedir gibi konuları ele alacağız. Ayrıca standart sapma ile varyans arasındaki ilişkiyi de açıklayacağız.


Varyans Nedir?

Varyans, istatistiksel bir terimdir ve bir veri kümesindeki değerlerin dağılımının ne kadar değişken olduğunu ölçen bir istatistiksel ölçüdür. Başka bir deyişle, bir veri kümesindeki verilerin ortalamadan ne kadar sapma gösterdiğini ifade eder.

Varyans, veri noktalarının ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ve bu farkların karelerinin toplamını temel alarak hesaplanır. Bu sayede veri setinin ne kadar varyasyon veya değişkenlik gösterdiği ölçülür. Yüksek varyans, veri noktalarının ortalamadan daha fazla dağıldığını gösterirken, düşük varyans, veri noktalarının ortalamaya daha yakın olduğunu gösterir.

Varyans hesaplama matematiksel formülü şu şekildedir:

varyans

Burada:

 • "Varyans," veri kümesinin varyansını temsil eder.
 • "n," veri kümesindeki toplam veri noktalarının sayısını ifade eder.
 • "x_i," her bir veri noktasını temsil eder.
 • "x̄" (x çizgi üstü), veri kümesinin ortalamasını temsil eder.

Varyans, veri dağılımının yayılma derecesini ölçer ve istatistiksel analizlerde önemli bir rol oynar. Özellikle, varyans değerleri farklı veri grupları veya popülasyonlar arasındaki karşılaştırmaları ve hipotez testlerini yapmak için kullanılır. Varyans aynı zamanda regresyon analizi, ANOVA (Varyans Analizi) ve diğer istatistiksel yöntemlerde de önemli bir bileşen olarak yer alır.


Varyans Nasıl Hesaplanır?


 • Veri Kümesinin Ortalamasını Hesaplayın: İlk adım, veri kümesindeki tüm değerlerin toplamını bulmak ve bu toplamı veri noktalarının sayısına bölmektir. Bu, veri kümesinin ortalamasını hesaplar.

Burada:

varyans 3

 • x̄ veri kümesinin ortalamasını temsil eder.
 • n, veri kümesindeki toplam veri noktalarının sayısını temsil eder.
 • xi her bir veri noktasını temsil eder.


 • Her Değerin Ortalamadan Farkını Hesaplayın: Her veri noktasının ortalamadan ne kadar uzak olduğunu hesaplamak için, her veri noktasından ortalamayı çıkarın. Bu işlem sonucunda, her veri noktasının ortalamadan sapma miktarını elde edersiniz.

xi ​−x̄


 • Farkları Karelerine Yükseltin: Her bir değeri, bulduğunuz sapma miktarını kare alarak pozitif hale getirin. Bu, her veri noktasının ortalamadan sapmasının karelerini hesaplamanızı sağlar.

(xi ​−x̄)²

 • Karelerin Ortalamasını Hesaplayın: Karelerin ortalamasını alarak varyansı hesaplayın. Bu, veri kümesindeki değerlerin ne kadar varyasyon gösterdiğini ölçer.

varyans 2


 • Sonuç olarak, bu işlem varyansı elde eder. Varyans, veri noktalarının ortalamadan ne kadar sapma gösterdiğini ifade eder. Yüksek varyans, veri noktalarının ortalamadan daha fazla dağıldığını gösterirken, düşük varyans, veri noktalarının ortalamaya daha yakın olduğunu gösterir. Varyans, veri analizi ve istatistiksel kararlar için önemli bir istatistiksel ölçüdür.


Standart Sapma ve Varyans

 • Standart sapma, varyansın kareköküdür ve veri dağılımının yayılma derecesini daha anlaşılır bir şekilde ifade eder. Standart sapma, varyansın kökü olarak hesaplanabilir ve aynı veri kümesini temsil eder. Standart sapma ve varyans, verilerin dağılımını ölçmek için birlikte kullanılır.


İstatistikte Varyansın Rolü

 • İstatistikte varyans, veri analizi sırasında önemli bir rol oynar. Birçok istatistiksel test ve analiz, veri setlerinin varyansını dikkate alır. Örneğin, hipotez testleri ve ANOVA (Varyans Analizi) gibi istatistiksel teknikler, veri grupları arasındaki varyans farklarını değerlendirmek için kullanılır.


Açıklanan Varyans

 • Açıklanan varyans, bir modelin veri setindeki değişkenliği ne kadar iyi açıkladığını ölçen bir kavramdır. İstatistiksel modeller, veri setindeki varyansın bir kısmını açıklayabilir veya açıklayamayabilir. Bu kavram, modelin performansını değerlendirmek için kullanılır.


Varyans Testi


Varyans testi, istatistiksel analizlerde kullanılan bir test türüdür ve genellikle farklı gruplar arasındaki varyans farklarını değerlendirmek için kullanılır. Bu test, grupların veri dağılımlarının ne kadar değişken olduğunu incelemek ve istatistiksel sonuçlar elde etmek için kullanılır. İstatistiksel varyans testleri, hipotez testlerini ve karşılaştırmalı analizleri desteklemek için önemlidir.

Varyans testleri, aşağıdaki temel türlerde gelir:

 1. Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA): Bu test, bir bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini incelemek için kullanılır, ancak bu bağımsız değişken kategorik veya gruplar arasında olmalıdır. Örneğin, farklı tedavi gruplarının bir ilacın etkisine nasıl yanıt verdiğini incelemek için tek yönlü ANOVA kullanılabilir.
 2. İki Yönlü Varyans Analizi (Two-Way ANOVA): İki bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini incelemek için kullanılır. İki faktörün etkileşimini değerlendirmek için kullanışlıdır. Örneğin, hem ilaç türünün hem de dozun bir hastalığın tedavisine etkisini incelemek için iki yönlü ANOVA kullanılabilir.
 3. Kovaryans Analizi (ANCOVA): Bu, ANOVA ile benzerdir, ancak kovaryans analizi bir veya daha fazla sürekli (nicel) bağımsız değişkeni içerir. Bu analiz, bağımsız değişkenlerin yanı sıra kovaryansların bağımlı değişken üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılır.
 4. Levene Testi ve Bartlett Testi: Bu testler, grupların varyanslarının homojenliğini (eşitliğini) değerlendirmek için kullanılır. Varyanslar homojen değilse, bu, farklı gruplar arasındaki varyans farklarını değerlendirmek için ANOVA'nın güvenilir bir şekilde kullanılamayabileceği anlamına gelir.

Varyans testleri, hipotez testi yapmak ve gruplar arasındaki istatistiksel anlamlılığı değerlendirmek için kullanılır. Örneğin, bir tedavi yöntemi veya grupların performansı arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir farkı belirlemek için varyans testleri kullanılabilir.

Ancak, testlerin doğru uygulanabilmesi için bazı şartlar ve varsayımlar vardır. Bu nedenle analiz türüne ve veriye bağlı olarak dikkate alınması gereken faktörler bulunur. Bu nedenle, varyans testlerini uygulamadan önce iyi bir istatistiksel anlayış ve veri analizi becerisi gereklidir.Bu blog yazısı, varyansın ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve istatistikteki rolünü açıklamak için tasarlandı. Varyans, veri analizi ve istatistiksel sonuçların anlaşılmasında temel bir kavramdır ve birçok istatistiksel teknikte kullanılır. Standart sapma ve varyans arasındaki ilişkiyi anlamak, daha derinlemesine veri analizi için önemlidir. Ayrıca, açıklanan varyans ve varyans testleri gibi konular da istatistiksel araştırmalarda önemlidir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!