Psikolog Nedir? Ne İş Yapar?
  • Hatice Kübra Erdem
  • 0 Yorum
  • 08 Temmuz 2023
  • 150

Psikolog Nedir? Ne İş Yapar?

Psikolog Nedir? Ne İş Yapar? Bir Psikoloğun Çalışma Ortamı Nasıldır? Online Psikolog ve Psikolog Maaşları Ne Kadardır?


Psikolog Nedir?

Bir psikolog, insan davranışı, duyguları ve zihinsel süreçleri araştırma konusunda uzmanlaşmıştır. Zihnin karmaşık işleyişini ve bunun bireysel ve kolektif esenlik üzerindeki etkisini anlamada uzmandırlar. Psikologlar, psikolojik bozuklukları değerlendirmek, teşhis etmek ve tedavi eder. Sağlıklı davranışı teşvik etmek ve genel ruh sağlığını iyileştirmek için çeşitli bilimsel yöntemler ve teoriler kullanır.

Psikologlar, klinik, danışmanlık, eğitim, organizasyon ve araştırma ortamları dahil olmak üzere farklı alanlarda çalışırlar. Psikoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunan ve psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireylere destek ve rehberlik sağlayan özel profesyonellerdir.


Bir Psikolog Ne Yapar?

Psikologlar, ruh sağlığı sorunlarını ele alarak, kişisel gelişimi destekleyerek ve ilişkileri geliştirir. Danışmanlıklar sunarak bireylerin hayatın zorluklarını aşmasına yardımcı olur.


Görev ve Sorumlulukları:

Bir psikoloğun görev ve sorumlulukları, uzmanlık alanlarına ve çalıştıkları ortama göre değişebilir. Ancak, psikologların sahip olabileceği bazı genel sorumluluklar şunlardır:

Değerlendirme ve Teşhis: Psikologlar, psikolojik işleyişini anlamak ve herhangi bir ruh sağlığı bozukluğunu teşhis etmek görevidir. İlgili bilgileri toplamak ve doğru teşhisler koymak için görüşmeler ve psikolojik testler gibi çeşitli değerlendirme araçları kullanırlar.

Terapi ve Tedavi: Psikologların işlerinden birisi psikolojik sorunları yaşayan bireylere terapi ve tedavi sağlamaktır. Müşterilerinin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirirler. Psikologlar, bireylerin semptomlarıyla başa çıkma stratejileri ilerletmeye yardımcı olmalıdır. Bunu bilişsel davranışçı terapi ve farkındalık temelli müdahaleler gibi çeşitli terapötik yaklaşımlar ve teknikler kullanır.

Araştırma ve Değerlendirme: Psikologlar genellikle kendi alanını ilerletmek ve kanıta dayalı uygulamalara destek için araştırma faaliyetinde bulunurlar. Çalışmalar tasarlar ve yürütür, verileri toplar ve analiz eder ve araştırma bulgularını yorumlar. Araştırma yaparak, psikologlar insan davranışı, zihinsel süreçler ve farklı müdahalelerin ve tedavi yaklaşımlarının etkililiği hakkında içgörü kazanırlar.

Danışma ve İş Birliği: Psikologlar kuruluşlara, okullara veya diğer profesyonellere danışma hizmetleri sağlayabilir. Çalışan refahını artırmak için sınıf dinamiklerini iyileştirmek veya zihinsel kiğlık sorunları olan bireyleri desteklemek gibi psikolojik konularda uzmanlık ve rehberlik sunarlar. Psikologlar ayrıca hastalarına kapsamlı bakım sağlamak için sosyal hizmet görevlileri ve danışmanlar gibi diğer uzmanlarla işbirliği yapar.

Etik ve Mesleki Sorumluluklar: Psikologlar, uygulamalarında etik yönergelere ve profesyonel standartlara bağlı kalırlar. Gizliliği korurlar, müşteri özerkliğine saygı duyarlar ve müşterilerinin refahına ve güvenliğine öncelik verirler. Psikologlar, alandaki en son araştırmalardan ve en iyi uygulamalardan haberdar olmak için sürekli mesleki gelişim içindedirler.


Psikolog Türleri

Her biri belirli bir psikoloji alanında uzmanlaşmış çeşitli psikolog türleri vardır. İşte bazı yaygın psikolog türleri:

Klinik Psikolog: Klinik psikologlar, ruh sağlığı bozukluklarını değerlendirmek, teşhis etmek ve tedavi etmek için eğitilirler. Depresyon, anksiyet, yeme bozuklukları ve madde bağımlılığı gibi çok çeşitli psikolojik sorunlar yaşayan bireylere danışmanlık sağlarlar.

Danışmanlık Psikoloğu: Danışmanlık psikologları, bireylerin günlük yaşam stresleri ve kişisel zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmaya odaklanır. Zihinsel refahı iyileştirmeyi ve kişisel gelişimi artırmayı amaçlayan çeşitli terapötik müdahaleler yoluyla rehberlik ve destek sağlarlar.

Çocuk Psikoloğu: Çocukları ve ergenleri etkileyen psikolojik, duygusal ve davranışsal sorunları değerlendirme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmıştır. Çocukların genel refahını ve gelişimini desteklemek için genellikle ebeveynler, öğretmenler ve diğer profesyonellerle işbirliği yaparlar.

Adli Psikolog: Adli psikologlar, psikolojik ilkeleri yasal ve cezai adalet sistemine uygular. Hukuki davalara karışan kişileri değerlendirip, bilirkişi tanıklığı sağlayabilir, risk değerlendirmeleri yapabilir ve suçlular için rehabilitasyon programları sunabilirler.

Endüstriyel Örgüt Psikoloğu: Endüstriyel örgütsel psikologlar, işyerinde psikolojinin uygulanmasına odaklanır. Verimliliği, çalışanların refahını ve örgütsel etkinliği artırmak için çalışan motivasyonu, iş tatmini, liderlik ve örgütsel davranış gibi konuları incelerler.

Sağlık Psikoloğu: Sağlık psikologları, fiziksel sağlık ve esenliğin psikolojik yönlerinde uzmanlaşmıştır. Zihinsel ve fiziksel sağlık arasındaki bağlantıyı anlamaya yardım etmeli. Sağlıklı davranışları teşvik etmeli. Bireylerin kronik hastalıklarla başa çıkmasına veya sağlık sorunlarıyla ilgili stresi yönetmesine de yardımcı olmalı.

Nöropsikolog: Beyin işlevi ile davranış arasındaki ilişkiyi anlama konusunda uzmanlaşmıştır. Travmatik beyin hasarı, inme veya nörodejeneratif bozukluklar gibi nörolojik durumları olan bireyleri değerlendirir ve tedavi eder. Bilişsel ve duygusal işlevleri iyileştirmeye yardımcı olur.

Okul Psikoloğu: Okul psikologları, öğrencilerin akademik ve sosyal-duygusal gelişimini desteklemek için eğitim ortamlarında çalışır. Pozitif bir öğrenme ortamı yaratmak için araştırma yapar, danışmanlık hizmetleri sağlar. Müdahale planları geliştirir ve öğretmenler ve velilerle işbirliği yaparlar.

Eğitim Psikoloğu: Eğitim psikologları, bireylerin eğitim ortamlarında nasıl öğrendiğini ve geliştiğini anlama konusunda uzmanlaşmıştır. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri değerlendirir ve destekler. Kariyer gelişiminde rehberlik sağlar ve etkili eğitim programlarının tasarımına katkıda bulunur.

Sosyal Psikolog: Sosyal psikologlar, bireylerin düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının sosyal etkileşimlerden ve sosyal çevreden nasıl etkilendiğini inceler. Tutumlar, önyargı, uygunluk, grup dinamikleri ve kişilerarası ilişkiler gibi konuları incelerler.

Gelişim Psikoloğu: Gelişim psikologları, bir kişinin yaşamı boyunca meydana gelen psikolojik değişiklikleri ve süreçleri inceler. Bireylerin bebeklikten yaşlılığa kadar sosyal, duygusal ve bilişsel olarak nasıl büyüdüğünü, öğrendiğini ve geliştiğini inceler.

Spor Psikoloğu: Spor psikologları, atletik performansı ve refahı artırmak için psikolojik ilkeler uygular. Spor ortamlarında motivasyonu, odaklanmayı, ki belirlemeyi ve zihinsel dayanıklılığı geliştirmek için sporcular, antrenörler ve takımlarla birlikte çalışırlar.

Rehabilitasyon Psikoloğu: Engelli ve kronik sağlık koşullarına sahip bireylere bağımsızlıklarını yeniden kazanmaları için uzmanlaştırılmıştır. Fiziksel, bilişsel ve duygusal zorluklara uyum sağlamada psikolojik destek, başa çıkma stratejileri ve rehberlik sağlarlar.

Askeri Psikolog: Askeri psikologlar, karşılaşabilecekleri benzersiz psikolojik zorlukları ele alarak askeri personel ve aileleriyle birlikte çalışır. Stres yönetimi, travma, konuşlandırmayla ilgili konularda danışmanlık sağlarlar ve sivil hayata geçişte yardımcı olurlar.

Klinik Sağlık Psikoloğu: Klinik sağlık psikologları, fiziksel ve zihinsel sağlığın kesişimine odaklanır. Diyabet, kanser veya kronik ağrı gibi kronik hastalıklarla uğraşan bireylerle çalışarak, durumlarının psikolojik yönlerini yönetmelerine ve genel refahı artırmalarına yardımcı olurlar.

Topluluk Psikoloğu: Bireyleri ve toplulukları etkileyen sosyal ve sistemik faktörleri anlamaya ve incelemeye odaklanarak bir düzeyde çalışır. Ruh sağlığını, sosyal adaleti ve toplum refahını iyileştirmek için topluluk kuruluşları, politika yapıcılar ve savunuculuk gruplarıyla işbirliği yaparlar.

Çevre Psikoloğu: Çevre psikologları, bireyler ve fiziksel çevreleri arasındaki ilişkiyi inceler. Çevrenin davranışları, refahı ve tutumları nasıl etkilediğini incelerler. Psikolojik refahı ve devamlılığı destekleyen alanlar tasarlamak için çalışırlar.


Bir Psikoloğun Çalışma Ortamı Nasıldır?

Bir psikoloğun işyeri, uzmanlık alanlarına ve çalıştıkları belirli ortama bağlı olarak değişebilir. Psikologlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışma fırsatlarına sahiptir:

Özel Muayenehane: Birçok psikolog, kendi programlarını belirleme ve müşterilerle teke tek çalışma özerkliğine sahip oldukları kendi özel muayenehanelerini kurar. Özel muayenehane psikologlarının tipik olarak kendi ofis alanları vardır. Randevuları planlamak, müşteri kayıtlarını yönetmek ve faturalandırmayı yönetmek gibi muayenehanelerini yürütmekle ilgili idari görevleri üstlenirler.

Hastaneler ve Klinikler: Psikologlar, kapsamlı bakım sağlamak için tıp uzmanlarıyla işbirliği yaparak kiğlık hizmeti ortamlarında çalışabilirler. Bu ortamlarda, psikologlar genellikle ekstra disiplinli bir ekibin parçası olarak çalışırlar. Diğer sağlık uzmanlarının yanı sıra ruh sağlığı sorunlarını değerlendirme ve tedavi etme konusundaki uzmanlıklarıyla katkıda bulunurlar.

Eğitim Kurumları: Psikologlar okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde bulunabilir. Danışmanlık merkezlerinde çalışabilirler. Öğrencilere bireysel veya grup terapisi sağlayabilirler, değerlendirmeler yapabilirler ve akademik ve kişisel zorluklarla ilgili rehberlik sunabilirler. Eğitim psikologları ayrıca öğrencilerin esenliğini ve akademik başarısını destekleyen müdahaleler ve programlar geliştirmek için eğitimcilerle işbirliği yapar.

Araştırma ve Akademik Ortamlar: Psikologlar araştırma kurumlarında veya üniversiteler gibi akademik ortamlarda çalışabilirler. Bu ortamlarda psikologlar araştırma yapar, deneyler tasarlar, analiz eder ve uzmanlık alanlarındaki bilimsel bilgilere katkıda bulunurlar. Ayrıca psikoloji dersleri verebilir ve lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını denetleyebilirler.


Online Psikolog ve Psikolog Maaşları Ne Kadardır?

Klinikte çalışan psikolog maaşı 2023 yılında ortalama 23 bin TL alırlar.

Psikolog seans ücretleri 2023 yılında 650 TL den başlayıp 3.300 TL'yi bulur.

Online Terapi hizmetinin ücretleri daha düşük olduğundan ortalama 400 TL'dir.

Özel Sektörde çalışan alanında uzman psikolog maaşı 2023 yılında ortalama 12 bin TL den başlayıp 34 bin TL'yi bulur.


Psikoloji 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalar

2023 Psikoloji Taban Puanlarını diğer sayfamızda görebilirsiniz

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!