Maddelerle Bilimsel Araştırma Basamakları Nedir?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 25 Ağustos 2023
 • 59

Maddelerle Bilimsel Araştırma Basamakları Nedir?

Bilimsel Araştırma Basamaklarını Kullanarak Örnek Olay, Bilimsel Araştırma Basamakları Örnekleri, Bilimsel Araştırmanın İlk Basamağı Nedir? Bilimsel Araştırma Basamakları Kısaca Nedir? Bilimsel Araştırma Basamakları İle İlgili Sorular, Bilimsel Araştırma Basamakları Neden Önemlidir?


Bir bilimsel araştırma yürütmek istediğinizde izlenecek temel adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Araştırma Konusunu Belirleme: İlk adım, araştırma yapmak istediğiniz konuyu seçmektir. Konunuzun ilgi çekici, bilimsel olarak değerli ve araştırılabilir olmasına dikkat edin.
 2. Literatür Taraması: Seçtiğiniz konu hakkında önceki araştırmaları ve literatürü inceleyin. Bu, mevcut bilgiye ve çalışmalara hakim olmanıza yardımcı olur.
 3. Araştırma Sorusu ve Hipootez Oluşturma: Araştırmanızın amacını ve sorusunu belirleyin. Bu soruyu yanıtlamak için bir hipotez geliştirin. Hipotez, araştırmanızın başlangıç noktasını oluşturur.
 4. Araştırma Tasarımı: Araştırma yöntemini belirleyin. Hangi veri toplama yöntemlerini kullanacağınıza ve nasıl analiz edeceğinize karar vermelisiniz.
 5. Veri Toplama: Araştırma yönteminize uygun olarak verilerinizi toplayın. Anketler, gözlem, deneyler veya anketler gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.
 6. Veri Analizi: Topladığınız verileri analiz edin. İstatistiksel yöntemler, içerik analizi veya nitel veri analizi gibi yöntemler kullanarak sonuçları çıkarımlara dönüştürün.
 7. Sonuçlar ve Tartışma: Analiz sonuçlarını değerlendirin ve araştırma sorusunuza verdiğiniz cevapları tartışın. Bulgularınızı literatürle karşılaştırın ve anlamını açıklayın.
 8. Sonuç Bölümü: Araştırmanızın sonuçlarını özetleyin ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda varılan sonuçları paylaşın.
 9. Kaynakça: Kullandığınız literatürü ve referanslarınızı uygun bir şekilde belirtin. Bu, çalışmanızın güvenilirliğini artırır.
 10. Özet ve Sunum: Çalışmanızı özetleyen bir özet hazırlayın. Ayrıca, elde ettiğiniz sonuçları, bulguları ve metodolojiyi içeren bir sunum hazırlayarak araştırmanızı başkalarına sunabilirsiniz.

Bu adımlar, genel bir yol haritasını temsil eder. Ancak, her araştırma farklı olabilir ve disiplinlere göre farklılık gösterebilir. Araştırmanın spesifik gereksinimlerine ve amacına uygun olarak bu adımların sırasını değiştirebilir veya ayrıntılandırabilirsiniz.

 

Bilimsel Araştırma Basamaklarını Kullanarak Örnek Olay

 1. Araştırma Konusunu Belirleme:
 2. Örnek: Bir araştırmacı, "Akıllı telefonların uyku düzeni üzerindeki etkisi" konusunu incelemek istediğini belirler.
 3. Literatür Taraması:
 4. Örnek: Araştırmacı, uyku düzeni ve teknoloji kullanımı hakkında daha önce yapılmış araştırmaları inceleyerek mevcut bilgi seviyesini öğrenir.
 5. Araştırma Sorusu ve Hipootez Oluşturma:
 6. Örnek: Araştırmacı, "Akıllı telefon kullanımı gece uyku kalitesini olumsuz etkiler mi?" sorusuna yanıt aramak istediğini belirler. Hipotezi, "Akıllı telefon kullanımı arttıkça uyku kalitesinde azalma görülecektir." şeklinde olabilir.
 7. Araştırma Tasarımı:
 8. Bir araştırmacı, farklı yaş gruplarından katılımcılara uyku alışkanlıkları , akıllı telefon kullanımıyla ilgili sorular içeren bir anket yapar.
 9. Veri Toplama:
 10. Örnek: Araştırmacı, belirlediği katılımcıları anketi doldurmaları için davet eder ve verileri toplar.
 11. Veri Analizi:
 12. Örnek: Araştırmacı, anket verilerini istatistiksel olarak analiz eder ve akıllı telefon kullanımının uyku kalitesine etkisini değerlendirir.
 13. Sonuçlar ve Tartışma:
 14. Örnek: Araştırmacı, analiz sonuçlarını yorumlar ve bulguları literatürle karşılaştırarak tartışır. Akıllı telefon kullanımının uyku kalitesi üzerindeki etkilerini açıklar.
 15. Sonuç Bölümü:
 16. Örnek: Araştırmacı, araştırmanın sonuçlarını özetler ve hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığını belirtir.
 17. Kaynakça:
 18. Örnek: Araştırmacı, literatür taraması sırasında kullandığı kaynakları uygun bir şekilde referanslar.
 19. Özet ve Sunum:
 20. Örnek: Araştırmacı, elde ettiği bulguları ve sonuçları kapsayan bir araştırma özeti ve sunumu hazırlayarak bu çalışmayı paylaşır.

Bu örnekler, bilimsel araştırma basamaklarının nasıl uygulandığını göstermektedir. Gerçek araştırmalar, konuya ve disipline göre farklılık gösterebilir ve daha karmaşık olabilir.

 

Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırma Örneklerini Verin
Bilimsel Araştırma Basamakları Örnekleri

Sosyal bilgiler bilimsel araştırma basamakları örnekleri ni aşağıda bulabilirsiniz:

 1. Anket Araştırması:
 2. Konu: Gençlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve ruh sağlığı ilişkisi.
 3. Yöntem: Farklı yaş gruplarından gençlere yöneltilen anketler aracılığıyla sosyal medya kullanımı ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi incelemek.
 4. Saha Gözlemi:
 5. Konu: Kent parklarının halk tarafından nasıl kullanıldığının analizi.
 6. Yöntem: İnsanların parkları nasıl kullandığını, etkileşimlerini ve davranışlarını analiz etmek için farklı parklarda gözlem yapmak.
 7. Nitelenmiş Röportajlar:
 8. Konu: Göçmenlerin entegrasyon süreçleri ve deneyimleri.
 9. Yöntem: Göçmenlerle bireysel röportajlar yaparak, yaşadıkları entegrasyon süreçlerini, zorlukları, başarıları ve deneyimlerini derinlemesine anlamaya çalışmak.
 10. Arşiv Araştırması:
 11. Konu: Bir dönemin politik atmosferinin gazete makaleleri üzerinden analizi.
 12. Yöntem: Belirli bir dönemin gazete makalelerini inceleyerek, o dönemdeki politik olayları, tartışmaları ve kamuoyu tepkilerini analiz etmek.
 13. Uygulamalı Deney:
 14. Konu: Ödüllendirme sistemlerinin öğrenci motivasyonuna etkisi.
 15. Yöntem: Farklı sınıflara farklı ödüllendirme sistemleri uygulayarak, öğrencilerin çalışma motivasyonunu ve performansını karşılaştırmak.
 16. Veri Analizi:
 17. Konu: Cinsiyet ve ücret eşitsizliği arasındaki ilişki.
 18. Yöntem: Farklı sektörlerden iş gücü verilerini analiz ederek, cinsiyet ve ücret arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak incelemek.
 19. Kültürel Analiz:
 20. Konu: Bir toplumun geleneksel festivallerinin değişen anlamları.
 21. Geleneksel festivallerin değişen anlamlarını ve toplumsal etkilerini incelemek için antropolojik bir bakış açısı kullanılır.

Bu örnekler, sosyal bilimlerde gerçekleştirilebilecek farklı türde araştırma örneklerini temsil etmektedir. Araştırma konuları ve yöntemleri, ilgi alanlarınıza ve disipline göre değişebilir.

 

Bilimsel Araştırmanın İlk Basamağı Nedir?

Bilimsel araştırmanın ilk basamağı, araştırma konusunu belirlemektir. Araştırmayı gerçekleştireceğiniz konuyu tanımlamak, araştırmanın temelini oluşturur. Bu basamakta, araştırmanızın odaklanacağı sorun veya konuyu net bir şekilde belirlemelisiniz.


Bilimsel Araştırma Basamakları Kısaca Nedir?

Bilimsel araştırmalar, soruları yanıtlamak ve sonuçlara ulaşmak için yapılan çalışmalardır. Bu süreç aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Konu ve Soruların Belirlenmesi: Araştırmanın odak noktasını ve sorularını belirlemek ilk adımdır. Konuyla ilgili araştırma sorularını ortaya koyarken, hipotezlerinizi oluşturabilirsiniz.
 2. Literatür Taraması: Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları incelemek, mevcut bilgiye hakim olmanızı sağlar. Kitap, dergi makaleleri gibi kaynakları kullanabilirsiniz.
 3. Hipotezin Test Edilmesi: Hipotezlerinizi deney veya gözlem yoluyla test edersiniz. Bu süreçte deney grubu ve kontrol grubu gibi gruplar oluşturabilirsiniz.
 4. Veri Toplama: Deneyler veya gözlemler sonucu verileri toplarsınız. Bu veriler, araştırmanızın temelini oluşturur.
 5. Verilerin Analizi: Topladığınız verileri istatistiksel veya içerik analizi gibi yöntemlerle inceleyerek anlam çıkarırsınız.
 6. Sonuçların Değerlendirilmesi: Analiz sonuçlarını değerlendirir, hipotezlerinizin doğru olup olmadığını veya araştırma sorularınızın yanıtını bulup bulmadığını gözden geçirirsiniz.
 7. Sonuçların Sunumu: Elde ettiğiniz sonuçları rapor veya makale formatında düzenleyerek sunarsınız. Bu, diğer bilim insanları veya ilgilenenler için paylaşılan bilgi haline gelir.
 8. Bilimsel Yöntemin Kullanımı: Bilimsel yöntem, verilerin toplanması, analizi ve sonuçların çıkarılmasında kullanılan sistematik bir yaklaşımdır.
 9. Aynı Zamanda Deneylerin Sonucunda: Deneylerin sonucunda toplanan veriler, hipotezlerinizi destekler veya çürütebilir.

Bilimsel araştırma süreçleri, bilim insanlarının bilgiyi genişletmelerine, teorileri test etmelerine ve yeni bulgular ortaya koymalarına olanak tanır. Bu adımların takip edilmesi, doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmanın temelini oluşturur.

 

Bilimsel Araştırma Basamakları İle İlgili Sorular

. İşte bilimsel araştırma basamaklarıyla ilgili yaygın sorulardan bazıları:

 • Araştırma konusu nasıl belirlenir?
 • Araştırma konusu, ilgi duyduğunuz bir konu olabilir veya bilgi boşluğunu doldurmayı amaçlayabilir. Önemli olan, araştırmanızın neyi inceleyeceğine karar vermek ve bu konuda bir soru veya hipotez geliştirmektir.
 • Literatür taraması neden önemlidir?
 • Literatür taraması, seçtiğiniz konuda daha önce yapılan araştırmaları incelemek demektir. Bu, mevcut bilgiye hakim olmanızı, benzer çalışmaları gözden geçirmenizi ve araştırmanızı daha iyi yönlendirmenizi sağlar.
 • Hipotez nedir ve nasıl oluşturulur?
 • Hipotez, araştırma sorunuzu veya konunuzu test edilebilir bir ifadeyle formüle etmenizdir. Bir tahmin veya varsayımdır ve araştırmanın temelini oluşturur.
 • Veri toplama yöntemleri nelerdir?
 • Veri toplama yöntemleri, anketler, gözlemler, deneyler, mülakatlar gibi çeşitli teknikleri içerir. Seçtiğiniz yöntem, araştırma konunuz ve sorularınıza bağlı olarak değişebilir.
 • Veri analizi nasıl yapılır?
 • Veri analizi, topladığınız verileri anlamlı sonuçlara dönüştürmek için istatistiksel veya içerik analizi gibi yöntemleri kullanmaktır. Bu adım, elde ettiğiniz verilerden anlam çıkarmanızı sağlar.
 • Sonuçlar nasıl değerlendirilir ve sunulur?
 • Sonuçlar, araştırma sorunuzu veya hipotezinizi destekleyip desteklemediğini değerlendirmenizi sağlar. Sonuçları açıklarken analizlerinizi ve bulgularınızı kullanarak konuyu tartışabilirsiniz.
 • Bilimsel yöntem nedir ve neden önemlidir?
 • Bilimsel yöntem, araştırmaların mantıklı ve sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlayan adımların bir kombinasyonudur. Bu yöntem, araştırmaların güvenilir, tekrarlanabilir ve sonuç odaklı olmasını sağlar.
 • Araştırma süreci ne kadar sürer?
 • Araştırma süresi, konunun karmaşıklığına, veri toplama yöntemlerine, kaynaklara ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Küçük ölçekli araştırmalar haftalar içinde tamamlanabilirken, büyük ölçekli araştırmalar aylar veya yıllar alabilir.
 • Bilimsel araştırmanın önemi nedir?
 • Bilimsel araştırma, bilgiyi genişletmek, gerçekleri keşfetmek, sorunları çözmek ve toplumu geliştirmek için temel bir araçtır. Bilimsel çalışmalar, yeni bilgilerin üretilmesine ve mevcut bilgilerin sonucunda elde edilmesine ve doğrulanmasına yardımcı olur.

 

Bilimsel Araştırma Basamakları Neden Önemlidir?

bir araştırmanın sistematik, yöntemli ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu adımlar, araştırmanın sürecini düzenler ve nitelikli sonuçlar elde etmeye yardımcı olur. İşte bilimsel araştırma basamaklarının neden önemli olduğuna dair bazı nedenler:

 1. Doğruluk ve Güvenilirlik: Bilimsel araştırma basamakları, verilerin güvenilir bir şekilde toplanmasını, analiz edilmesini ve yorumlanmasını sağlar. Bu sayede elde edilen sonuçlar daha doğru ve güvenilir olur.
 2. Yöntemli Yaklaşım: Her adımın belirli bir sırayla izlenmesi, araştırmayı yöntemli ve sistematik hale getirir. Bu, araştırmanın amacına ve sorularına daha etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlar.
 3. Bilimsel araştırmanın sonuçlarını diğer bilim insanlarına ve topluma daha iyi aktarmak için basamakları takip etmek önemlidir. Diğer araştırmacılar, çalışmanızı daha kolay anlayabilir ve değerlendirebilir.
 4. Sonuçların takibi: Araştırmanın süreci kaydedildiği için her adımı izlenebilir hale gelir. Bu, sonuçların başka araştırmacılar tarafından tekrarlanabilirliğini artırır.
 5. Mantıklı ve Mantıksal Çıkarımlar: Araştırma basamakları, verilerin mantıklı ve mantıksal bir şekilde analiz edilmesini sağlar. Bu, sonuçların daha anlamlı ve tutarlı olmasını sağlar.
 6. Bilgi Boşluklarının Doldurulması: Literatür taraması ve hipotez oluşturma aşamaları, bilgi boşluklarını belirlemeye yardımcı olur. Bu sayede araştırmanız mevcut bilgiye katkı sağlar.
 7. Hataların Azaltılması: Basamaklar takip edildiğinde hata yapma olasılığı azalır. Araştırmanın her aşaması dikkatli bir şekilde planlandığında, hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi daha kolay olur.
 8. Bilimsel Etik: Bilimsel araştırma basamakları, etik kurallarına uymayı ve katılımcıların haklarını korumayı sağlar. Bu, araştırmanın etik standartlara uygun olarak yürütülmesini temin eder.

Tüm bu nedenler, bilimsel araştırma basamaklarının önemini vurgular. Bu basamaklar, araştırmaların nitelikli, güvenilir ve geçerli sonuçlar üretmesine katkı sağlayarak

bilimsel bilginin gelişmesine ve toplumun daha iyi anlayışına katkıda bulunur.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!