Meslek

Şirket İçerisinde İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

Şirket İçerisinde İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Departmanı Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları (İK), bir organizasyon içindeki insan kaynaklarını yönetmekle ilgilenen bir işlevdir. İnsan Kaynakları departmanı veya profesyonelleri, şirketlerdeki çalışanlarla ilgili bir dizi görevi yerine getirirler. İşte İnsan Kaynakları’nın temel işlevleri:

 • İşe Alım (Recruitment): İK profesyonelleri, iş ilanları oluşturur, adayları çeker, mülakatlar yapar ve uygun adayları işe alır. İşe alım sürecinde pozisyonların tanımlanması, adayların değerlendirilmesi ve işe alım kararları bu işlevin bir parçasıdır.
 • Eğitim ve Gelişim (Training and Development): İK departmanı, çalışanların yeteneklerini geliştirmek

ve yeni beceriler kazanmalarını sağlamak için eğitim programları düzenler. Bu, çalışanların daha verimli ve etkili olmalarına yardımcı olur.

 • Performans Değerlendirme (Performance Evaluation): İK, çalışanların performansını düzenli olarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamalarına yardımcı olur ve gerektiğinde performansı artırmak için stratejiler geliştirir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Occupational Health and Safety):

İK, iş yerinde güvenliği sağlamak ve çalışanların sağlığını korumakla sorumludur. İş kazalarını önlemek ve uygun güvenlik politikalarını uygulamak bu işlevin bir parçasıdır.

 • İşten Çıkarma ve İşten Ayrılma (Termination and Separation): İK, çalışanların işten ayrılma süreçlerini yönetir. Bu, işten çıkarmalar, emeklilikler, istifalar veya diğer ayrılma nedenleriyle ilgilidir.
 • Ücret ve Yan Haklar (Compensation and Benefits):

İK, çalışanların ücretlerini belirler, yan haklarını yönetir ve işe başladıklarında veya pozisyon değiştirdiklerinde ücretlerini yeniden değerlendirir.

 • İşyeri Kültürü ve İlişkileri Yönetme (Workplace Culture and Relations):

İK, işyeri kültürünü şekillendirir, çalışanların işyeri ilişkilerini yönetir ve işyerinde olumlu bir çalışma ortamını teşvik eder.

 • Personel Dosyaları ve Kayıtları (Record Keeping): İK, çalışanların dosyalarını ve kayıtlarını tutar. Bu, işe alım, eğitim, performans değerlendirmeleri ve diğer personel işlemleri ile ilgilidir.

İnsan Kaynakları, bir organizasyonun başarısı için kritik bir rol oynar. Çünkü çalışanların etkili bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Bu nedenle, İK profesyonelleri, organizasyonun insan kaynakları yönetimi konusundaki stratejilerini

geliştirmek ve uygulamak için önemli bir rol oynarlar.

 

İnsan Kaynakları Müdürü Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Yönetimi Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Müdürü veya İK Müdürü, bir organizasyonun insan kaynakları işlevinin başında bulunan kişidir . Bir dizi önemli sorumluluğu yerine getirir. İşte bir İnsan Kaynakları Müdürünün tipik görevleri:

 • İnsan Kaynakları Stratejileri Geliştirme: İK Müdürü, şirketin uzun vadeli insan kaynakları stratejilerini

geliştirir ve bu stratejileri organizasyonun hedefleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirir. İşe alım, eğitim, performans değerlendirme ve diğer İK işlevlerini planlar.

 • İşe Alım ve İşe Alım Stratejileri: İK Müdürü, işe alım süreçlerini yönetir ve işe alım stratejilerini belirler. Bu, pozisyonların tanımlanması, iş ilanlarının oluşturulması, adayların çekilmesi, mülakatların yapılması ve uygun adayların seçilmesi süreçlerini içerir.

 

 • Personel Yönetimi: İK Müdürü, İK ekibini yönetir ve İK personelinin görevlerini planlar ve denetler. Ayrıca çalışanların eğitimini ve gelişimini destekler.

 

 • Performans Yönetimi: İK Müdürü, çalışanların performansını değerlendirir ve performans değerlendirme süreçlerini yönetir. Bu, performans hedeflerinin belirlenmesi, geri bildirim verme ve performans iyileştirme stratejileri oluşturma işlevini içerir.

 

 • İşten Çıkarma ve İşten Ayrılma Süreçleri: İK Müdürü, işten çıkarma süreçlerini yönetir. Çalışanların işten ayrılma işlemlerini düzenler.

Bu süreçler yasal gerekliliklere uygun şekilde yürütülür.

 • İnsan Kaynakları Politikalarının ve Prosedürlerinin Geliştirilmesi:

İK Müdürü, işe alım, ücret ve yan haklar, iş sağlığı ve güvenliği, disiplin politikaları gibi İK politikalarını

ve prosedürlerini oluşturur ve günceller.

 • İşveren-Çalışan İlişkileri:

İK Müdürü, işveren-çalışan ilişkilerini yönetir ve çalışanların sorunlarını çözmek için arabuluculuk yapar. Aynı zamanda çalışanların haklarını ve çıkarlarını korumakla da sorumludur.

 • İnsan Kaynakları Analitiği:

İK Müdürü, veri analizi ve raporlama kullanarak İK süreçlerini iyileştirmek için veri odaklı yaklaşımları benimser. Bu, personel verilerini izleme, analiz etme ve gelecekteki kararları destekleme işlevini içerir.

 • Yasal Uyum:

İK Müdürü, iş yasalarına ve düzenlemelere uyumu sağlamak için çalışır ve İK uygulamalarını yasal gereksinimlere göre günceller.

İnsan Kaynakları Müdürü, organizasyonun insan kaynakları işlevinin etkili ve verimli bir şekilde

çalışmasını sağlar ve işgücü yönetimiyle ilgili stratejik kararlar alır. Ayrıca, çalışanların iş memnuniyetini artırmak ve organizasyonun başarısına katkıda bulunmak için çeşitli İK stratejileri ve programları geliştirir.

 

Otelde İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

Otel işletmelerinde İnsan Kaynakları (İK) departmanı veya profesyonelleri, otel çalışanlarının iş yaşamı

boyunca yönetilmesi ve desteklenmesi için bir dizi önemli görevi yerine getirirler. İşte oteldeki İK’nın temel işlevleri:

 • İşe Alım: Otelin ihtiyaç duyduğu pozisyonlar için uygun adayları çekmek, iş ilanlarını oluşturmak,

mülakatlar yapmak ve işe alım süreçlerini yönetmek İK’nın en temel görevlerinden biridir. Otelin çalışan ihtiyaçlarını karşılamak için yetenekli ve uygun adayları seçerler.

 • Eğitim ve Gelişim: İK departmanı, otel çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirler ve eğitim programları düzenler.

Bu, yeni çalışanların işe alım sonrası eğitimini içerirken, mevcut çalışanların beceri ve yeteneklerini

geliştirmek için eğitim fırsatları sunmayı da içerebilir.

 • Performans Değerlendirme: İK, otel çalışanlarının performansını değerlendirir ve geri bildirim sağlar. Performans değerlendirme süreçleri düzenler ve çalışanların gelişimlerini desteklemek için performans hedefleri belirler.
 • Ücret ve Yan Haklar: İK, otel çalışanlarının ücretlerini belirler, yan haklarını yönetir ve işe

başladıklarında veya pozisyon değiştirdiklerinde ücretleri üzerinde düzenlemeler yapar. Bu, maaşlar, primler, tatil izinleri ve diğer yan hakları içerir.

 • İşten Çıkarma ve İşten Ayrılma: İK, çalışanların işten ayrılma süreçlerini yönetir ve işten çıkarma süreçlerini düzenler. Bu, istifalar, emeklilikler, işten çıkarmalar veya diğer ayrılma nedenleriyle ilgilidir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Otel işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği büyük bir öneme sahiptir. İK departmanı, iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygular ve işyerinde güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri alır.
 • Çalışan İlişkileri ve İşyeri Kültürü: İK, otelde olumlu bir işyeri kültürünü teşvik eder, çalışanların

sorunlarını çözmeye yardımcı olur ve işyeri ilişkilerini yönetir. Bu, çalışanların iş memnuniyetini artırmaya yönelik çeşitli programları içerebilir.

 • Yasal Uyum: İK, otel işletmesinin yerel ve ulusal iş yasalarına uyum sağlamasını sağlar. Yasal gereksinimlere ve düzenlemelere uymak için gerekli prosedürleri ve politikaları oluşturur ve uygular.

İK departmanı, otelin başarısı için önemlidir, çünkü kalifiye ve memnun çalışanlar, müşterilere daha iyi

hizmet sunmada kritik bir rol oynarlar.

İK profesyonelleri, otelin işgücü ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde

yapmalarına yardımcı olmak için stratejik kararlar alır ve uygularlar.

 

insan kaynakları yönetimi 2 yıllık ne iş yapar?

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), 2 yıllık bir programı tamamladığınızda, genellikle daha temel ve

uygulamalı bir düzeyde İK işlevlerini yerine getirebilecek bir pozisyona hazırlanırsınız. Bu programlar, temel İK prensiplerini öğretir ve İK alanında kariyer yapmak isteyen kişilere pratik beceriler kazandırır. İşte bir 2 yıllık İKY programı sonrasında beklenen iş görevlerinden bazıları:

 1. İşe Alım ve Mülakatlar: İK asistanı veya İK yardımcısı olarak işe alım süreçlerine katılırsınız. İş ilanlarını oluşturur, başvuruları değerlendirir, adayları mülakatlar için davet eder ve mülakatlar yapabilirsiniz.
 2. Personel Kayıtları ve Dosyaları: Çalışanların kayıtlarını ve dosyalarını güncellersiniz. Bu, işe başlama belgeleri, performans değerlendirmeleri ve diğer İK belgelerini düzenleme işlevini içerir.
 3. Eğitim Programları: İşe alım sonrası eğitim programlarının organizasyonunda ve yürütülmesinde rol alabilirsiniz. Yeni çalışanlara otel politikaları, iş sağlığı ve güvenliği kuralları gibi konularda eğitimler verebilirsiniz.
 4. Performans Değerlendirmeleri: İş arkadaşlarının ve üst yöneticilerin geri bildirimlerini derleyebilir ve performans değerlendirme süreçlerine katkıda bulunabilirsiniz.
 5. Ücret ve Yan Haklar: Çalışanların ücret ve yan haklarını izleme ve yönetme işlevini yerine getirebilirsiniz. Bu, maaş değişikliklerini takip etmek ve tatil izinleri gibi yan hakları yönetmek anlamına gelebilir.
 6. İşten Çıkarma Süreçleri: İşten çıkarma süreçlerine yardımcı olabilirsiniz. Bu, işten çıkarma belgelerini hazırlamak ve işten çıkarma işlemlerini düzenlemek anlamına gelebilir.
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği politikalarına uyum sağlama ve işyeri güvenliğine

dikkat etme konularında görevler alabilirsiniz.

8.İK İletişimi: Çalışanlar arasında veya yönetimle İK arasındaki iletişimi kolaylaştırabilir ve çalışanların İK ile ilgili sorularını yanıtlayabilirsiniz.

2 yıllık bir İKY programı, temel İK becerilerini öğretir ve işletmelerde İK departmanlarında yardımcı

pozisyonlarda çalışmak için gerekli bilgi ve yetenekleri kazanmanıza yardımcı olur. Daha ileri kariyer adımları ve uzmanlık için genellikle daha fazla deneyim ve eğitim gereklidir.

 

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları yönetimi mezunu ne iş yapar sorusu son zamanlarda sıkça sorulmaktadır.

kısaca, İnsan Kaynakları Uzmanı, bir organizasyonun İnsan Kaynakları (İK) işlevinin bir parçası olarak

çeşitli görevleri yerine getiren bir profesyoneldir.

İnsan kaynakları yönetimi bölümünün mezunları, işe alma ve personel yönetimi gibi insan kaynakları

uzmanlarının görevlerini yerine getirmek için gereken bilgi ve yeteneklere sahip olurlar. İşe alım sürecini yönetme yetenekleri ile öne çıkarlar ve genellikle özel sektörde çeşitli işlerde çalışabilirler.

Lisans bölümünü tamalayan veya Yüksek lisans derecesine sahip olma, özellikle eğitim programları ve

İK yönetimi konularında daha fazla uzmanlık kazanmış olurlar. İnsan kaynakları yönetimi bölümü mezunları, aynı zamanda işverenler ve çalışanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmada da yeteneklidirler.

Bu mezunlar, özel sektördeki işletmelerde İK departmanlarından sorumlu pozisyonlarda çalışabilirler. personelin İşe alım, performans değerlendirmesi, ücret ve yan haklar yönetimi gibi İK işlevlerini etkin

bir şekilde yerine getirme yetenekleri sayesinde, işletmelerin başarısına katkıda bulunabilirler.

Ayrıca, eğitim programları düzenleme ve çalışanların gelişimini destekleme konusunda da uzmandırlar. İşe alım süreçlerini ve personel yönetimini optimize etmek için stratejik kararlar alabilirler.

İnsan kaynakları yönetimi mezunları ne iş yapar dendiğinde, organizasyonların insan kaynaklarına

ilişkin zorluklarını çözmeye yardımcı olabilir ve iş dünyasındaki değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilirler.