Genel Kültür

İngilizce Kendini Tanitma 10 Cümle Kapsamlı Bir Kılavuz

İngilizce Kendini Tanitma 10 Cümle Kapsamlı Bir Kılavuz

Introducing yourself is a fundamental part of any language learning process. Whether you are meeting new people, starting a new job, or simply practicing your language skills,

knowing how to properly introduce yourself in English is essential. In this blog,

we will provide you with a detailed guide on how to introduce yourself in English,

incorporating some key phrases and expressions that will help you sound natural and confident. This guide will also include some sentences about introducing your family, as well as hobbies and interests. Let’s get started with some basic phrases.

İngilizce eğitimimiz için tıklayın

ingilizce-kendini-tanitma

Kendinizi tanıtmak,

herhangi bir dil öğrenme sürecinin temel bir parçasıdır. Yeni insanlarla tanışırken, yeni bir işe başlarken veya sadece dil becerilerinizi pratik yaparken,

kendinizi İngilizce olarak doğru bir şekilde tanıtmayı bilmek çok önemlidir.

Bu blogda, İngilizce olarak kendinizi nasıl tanıtacağınızı anlatan ayrıntılı bir kılavuz sunacağız. Doğal ve güvenli bir şekilde konuşmanızı sağlayacak bazı önemli ifadeleri ve cümleleri de içerecek. Bu kılavuz aynı zamanda ailenizi tanıtan ve hobilerinizden bahseden cümleler de içerecek. Temel ifadelerle başlayalım.

İngilizce eğitimimiz için tıklayın

10 Essential Phrases for Introducing Yourself in English / İngilizce Kendini Tanıtma İçin 10 Temel İfade

 1. Hello, my name is [Your Name].
 • This is the most basic and universally accepted way to introduce yourself.
 • Bu, kendinizi tanıtmanın en temel ve evrensel olarak kabul edilen yoludur.
 1. I’m a [Your Profession].
 • Mentioning your profession or what you do is a great way to start a conversation.
 • Mesleğinizi veya ne yaptığınızı belirtmek, bir konuşma başlatmanın harika bir yoludur.
 1. I live in [Your City/Country].
 • Sharing your location helps to establish a connection with the person you are talking to.
 • Konumunuzu paylaşmak, konuştuğunuz kişiyle bağlantı kurmanıza yardımcı olur.
 1. I am [Your Age] years old.
 • Discussing your age can be relevant in many social contexts.
 • Yaşınızdan bahsetmek, birçok sosyal bağlamda uygun olabilir.
 1. In my free time, I enjoy [Your Hobby].
 • Sharing your hobbies and interests makes your introduction more engaging.
 • Hobileriniz ve ilgi alanlarınız hakkında paylaşımda bulunmak, tanıtımınızı daha ilgi çekici hale getirir.
 1. My hobbies are [List of Hobbies].
 • This phrase is useful for giving more details about what you like to do.
 • Bu ifade, neler yapmaktan hoşlandığınız hakkında daha fazla ayrıntı vermek için faydalıdır.
 1. I have two siblings.
 • Mentioning your family can create a more personal connection.
 • Ailenizden bahsetmek, daha kişisel bir bağlantı oluşturabilir.
 1. My father is a [Father’s Profession] and my mother is a [Mother’s Profession].
 • Introducing your parents provides a fuller picture of your background.
 • Ebeveynlerinizden bahsetmek, geçmişiniz hakkında daha dolu bir resim sağlar.
 1. I live in the [Type of Residence, e.g., city, countryside, suburbs].
 • Giving details about where you live adds to your story.
 • Yaşadığınız yer hakkında ayrıntılar vermek, hikayenizi zenginleştirir.
 1. I’m learning English to [Reason for Learning English].
 • Sharing your motivation for learning English can be inspiring and relatable.
 • İngilizce öğrenme motivasyonunuzu paylaşmak, ilham verici ve bağdaştırıcı olabilir.

İngilizce eğitimimiz için tıklayın

Creating a Full Introduction / Tam Bir Tanıtım Oluşturma

Now, let’s combine these phrases into a comprehensive introduction. This example will help you see how these phrases fit together naturally.

Şimdi, bu ifadeleri kapsamlı bir tanıtımda birleştirelim. Bu örnek, bu ifadelerin doğal bir şekilde nasıl bir araya geldiğini görmenize yardımcı olacak.

Example / Örnek:

“Hello, my name is John. I’m a software engineer. I live in New York City. I am 29 years old.

In my free time, I enjoy playing the guitar and hiking. My hobbies are reading, cooking, and traveling.

I have two siblings, an older brother and a younger sister. My father is a doctor and my mother is a teacher. I live in the suburbs, which is a quiet and peaceful area. I’m learning English to advance my career and to communicate better with people from different cultures.”

“Merhaba, benim adım John. Ben bir yazılım mühendisiyim. New York City’de yaşıyorum. 29 yaşındayım. Boş zamanlarımda gitar çalmayı ve doğa yürüyüşü yapmayı severim.

Hobilerim arasında okumak, yemek yapmak ve seyahat etmek var. İki kardeşim var, bir ağabeyim ve bir kız kardeşim. Babam doktor ve annem öğretmen. Sessiz ve huzurlu bir alan olan banliyöde yaşıyorum.

Kariyerimi ilerletmek ve farklı kültürlerden insanlarla daha iyi iletişim kurmak için İngilizce öğreniyorum.”

Detailed Breakdown of the Example / Örnek Tanıtımın Ayrıntılı Açıklaması

Hello, my name is John.

 • Hello, my name: This is a polite and common way to begin an introduction.
 • John: Replace with your own name.
 • Merhaba, benim adım John: Bu, bir tanıtıma başlamanın kibar ve yaygın bir yoludur.
 • John: Kendi adınızla değiştirin.

I’m a software engineer.

 • I’m a: This phrase introduces your profession.
 • software engineer: Replace with your own profession.
 • Ben bir yazılım mühendisiyim: Bu ifade mesleğinizi tanıtır.
 • yazılım mühendisi: Kendi mesleğinizle değiştirin.

I live in New York City.

 • I live in: This phrase tells where you reside.
 • New York City: Replace with your own city or country.
 • New York City’de yaşıyorum: Bu ifade, ikamet ettiğiniz yeri belirtir.
 • New York City: Kendi şehriniz veya ülkenizle değiştirin.

I am 29 years old.

 • I am [Age] years old: This phrase states your age.
 • 29 years old: Replace with your own age.
 • 29 yaşındayım: Bu ifade yaşınızı belirtir.
 • 29: Kendi yaşınızla değiştirin.

In my free time, I enjoy playing the guitar and hiking.

 • In my free time, I enjoy: This phrase introduces your hobbies.
 • playing the guitar and hiking: Replace with your own hobbies.
 • Boş zamanlarımda gitar çalmayı ve doğa yürüyüşü yapmayı severim: Bu ifade hobilerinizi tanıtır.
 • gitar çalmayı ve doğa yürüyüşü yapmayı: Kendi hobilerinizle değiştirin.

My hobbies are reading, cooking, and traveling.

 • My hobbies are: This phrase lists your hobbies.
 • reading, cooking, and traveling: Replace with your own hobbies.
 • Hobilerim arasında okumak, yemek yapmak ve seyahat etmek var: Bu ifade hobilerinizi listeler.
 • okumak, yemek yapmak ve seyahat etmek: Kendi hobilerinizle değiştirin.

I have two siblings, an older brother and a younger sister.

 • I have two siblings: This phrase tells about your family.
 • an older brother and a younger sister: Replace with your own family details.
 • İki kardeşim var, bir ağabeyim ve bir kız kardeşim: Bu ifade ailenizden bahseder.
 • bir ağabeyim ve bir kız kardeşim: Kendi aile bilgilerinizle değiştirin.

My father is a doctor and my mother is a teacher.

 • My father is a [Father’s Profession] and my mother is a [Mother’s Profession]:

This phrase introduces your parents’ professions.

 • doctor and teacher: Replace with your parents’ professions.
 • Babam doktor ve annem öğretmen: Bu ifade ebeveynlerinizin mesleklerini tanıtır.
 • doktor ve öğretmen: Ebeveynlerinizin meslekleriyle değiştirin.

I live in the suburbs, which is a quiet and peaceful area.

 • I live in the [Type of Residence]: This phrase describes where you live.
 • suburbs: Replace with your own type of residence.
 • Sessiz ve huzurlu bir alan olan banliyöde yaşıyorum: Bu ifade yaşadığınız yeri tanımlar.
 • banliyöde: Kendi yaşadığınız yer türüyle değiştirin.

I’m learning English to advance my career and to communicate better with people from different cultures.

 • I’m learning English to [Reason for Learning English]: This phrase explains why you are learning English.
 • to advance my career and to communicate better with people from different cultures:

Replace with your own reason.

 • Kariyerimi ilerletmek ve farklı kültürlerden insanlarla daha iyi iletişim kurmak için İngilizce öğreniyorum:

Bu ifade İngilizce öğrenme nedeninizi açıklar.

 • Kariyerimi ilerletmek ve farklı kültürlerden insanlarla daha iyi iletişim kurmak: Kendi nedeninizle değiştirin.

Tips for a Successful Introduction / Başarılı Bir Tanıtım İçin İpuçları

 1. Be Confident: Confidence is key when introducing yourself. Speak clearly and maintain eye contact.
 • Kendinize Güvenin: Kendinizi tanıtırken güven çok önemlidir. Net konuşun ve göz teması kurun.
 1. Practice: The more you practice, the more natural your introduction will sound.
 • Pratik Yapın: Ne kadar çok pratik yaparsanız, tanıtımınız o kadar doğal duyulur.
 1. Use Body Language: Positive body language, such as smiling and open gestures, can make a big difference.
 • Beden Dili Kullanın:

Gülümseme ve açık jestler gibi olumlu beden dili büyük fark yaratabilir.

ingilizce kendini tanıtma cümleleri

ingilizce kendini tanıtma metni

ingilizce kendimi nasıl

i am a

as a

ingilizce aileni tanıtma