Psikoloji

Gestalt Kuramı Nedir Kısaca?

Psikoloji Dünyasının Önemli Teorisi Gestalt Kuramı Nedir Kısaca?

Gestalt kuramı, psikoloji ve bilişsel bilim alanında öne çıkan bir teoridir. “Gestalt” terimi Almanca’da “şekil”, “figür” veya “desen” anlamına gelir. Bu kuram, deneyimleri parçalar halinde değil, bütün olarak anlamamız gerektiğini savunur. Gestalt kuramı, deneyimleri algısal organizasyon, anlam oluşturma ve insan düşüncesinin yapısını anlamlandırma süreçleri bağlamında ele alır.

 

Gestalt öğrenme kuramı özellikleri nedir?

Gestalt kuramının temel özellikleri şunlardır:

 • Bütünlük İlkesi:

Gestalt kuramına göre insanlar, deneyimleri parçalar halinde değil, bütün olarak algılarlar. Algıladığımız nesneleri ve olayları ayrı ayrı unsurlarına ayırmak yerine, onları bir araya getirerek anlamlandırırız.

 • Algısal Organizasyon: Gestalt Algı Kuramı

Gestalt kuramı, algısal organizasyonun temel prensiplerini inceler.

Benzer özelliklere sahip unsurların bir araya gelerek gruplar oluşturduğunu,

yakınlık ve benzerlik ilkesi ile bu grupların düzenlendiğini öne sürer.

 • İleriye Doğru Tamamlama:

Gestalt kuramı, insanların eksik veya kesik bilgileri otomatik olarak tamamlama eğiliminde olduklarını belirtir. Algısal deneyimlerimizi, önceki deneyimlerimize dayalı olarak tamamlarız.

 • Yaratıcılık:

Gestalt kuramı, insanların problem çözme ve yaratıcılıkta önceki deneyimlerini bir araya getirerek yeni kombinasyonlar oluşturduğunu vurgular.

 • Düşünce ve Algı İlişkisi:

Gestalt kuramı, düşünce ve algının ayrılamaz olduğunu, insan düşüncesinin de bütünsel ve organizasyonlu olduğunu savunur.

Gestalt kuramı, özellikle algı, öğrenme, problem çözme ve yaratıcılık gibi alanlarda etkili olmuştur. Bu kuramın temel önermeleri, birçok psikolojik çalışma ve uygulamada kullanılmıştır.

 

gestalt kuramı ilkeleri nedir?

Gestalt kuramı, deneyimleri bütünsel olarak anlamamızı sağlamak için belirli ilkeleri öne sürer. Bu ilkeler, insan algısı, görsel işleme, düşünce yapısı ve öğrenme gibi alanlarda etkilidir. İşte Gestalt kuramının temel ilkeleri:

 1. Bütünlük (Wholeness): Gestalt kuramının en temel ilkesi bütünlüktür. Bu ilkeye göre, insanlar deneyimleri bütün olarak algılarlar ve parçalara ayırmadan anlamlandırırlar. Örneğin, bir nesnenin tüm parçalarını bir araya getirerek bütün olarak algılarız.
 2. Benzerlik (Similarity): Benzer özelliklere sahip nesneler veya öğeler, insanlar tarafından gruplandırılır ve bir araya getirilir. Bu ilke, aynı renk, şekil veya desenlere sahip nesnelerin bir grubu olarak algılanmasını ifade eder.
 3. Yakınlık (Proximity): Yakınlık ilkesine göre, birbirine yakın konumda bulunan nesneler veya öğeler, bir grubu oluştururlar. İnsanlar, yakın konumdaki nesnelerin birbirine ait olduğunu düşünerek bu grupları ayırt edebilirler.
 4. Devamlılık (Continuity): Devamlılık ilkesine göre, eğri veya düz bir çizgi üzerindeki nesneler, bu çizginin devamı olarak algılanır. Bu ilke, insanların düzenli ve sürekli desenleri daha kolay algıladığını gösterir.
 5. Kapanış (Closure): Kapanış ilkesi, eksik veya kesik nesneleri tamamlama eğilimimizi ifade eder. Algıladığımız nesneleri tamamlamak için eksik bilgileri zihnimizde otomatik olarak tamamlarız.
 6. Figür ve Zemin Ayrımı (Figure-Ground):

Algıladığımız nesneleri bir “figür” olarak ön plana çıkar, arka planı “zemin” olarak ayırırız. Bu ilke, nesnelerin ve desenlerin birbirinden ayrılmasına yardımcı olur.

7 İleriye Doğru Tamamlama (Common Fate): Benzer yönde hareket eden nesneler veya öğeler, bir grup olarak algılanabilir. Bu ilke, nesnelerin hareketi ve ilişkisi üzerinden algısal gruplamayı ifade eder.

Bu ilkeler, Gestalt kuramının temel taşlarıdır ve insanların deneyimleri nasıl anladığına dair önemli ipuçları sunar. Bu kuramın ilkeleri, algısal organizasyonun yanı sıra öğrenme, problem çözme ve yaratıcılık süreçlerinde de etkilidir.

 

Gestalt Kuramı Örnekleri Nelerdir ?

Gestalt kuramının temel ilkelerini daha iyi anlamak için örnekler verebilirim:

 • Benzerlik İlkesi Örneği: Bir afişte farklı renklere sahip noktalar yer alıyor olsun. Benzer renklere sahip noktaların bir araya geldiğini ve gruplandığını görürseniz, bu benzerlik ilkesinin örneğidir. Bu noktaları, farklı renklere sahip diğer noktalardan ayırt edebilirsiniz.
 • Yakınlık İlkesi Örneği: Bir tabloda farklı renklerde üçgenler yer alsın. Üçgenlerden bazıları birbirine daha yakınken, bazıları daha uzak olsun. Yakın olan üçgenleri ayrı bir grupta gördüğünüzde, yakınlık ilkesinin etkisini deneyimlemiş olursunuz.
 • Devamlılık İlkesi Örneği: Bir çizgi üzerinde farklı yönlere dönük daireler bulunsun. Çizgi üzerindeki daireleri bir devamlılık olarak algılayabilir ve bu dairelerin çizgiyi takip ederek devam ettiğini düşünebilirsiniz.
 • Kapanış İlkesi Örneği:

 

İşaret Gestalt Kuramı Nedir ?

Gestalt kuramı, insanların deneyimleri bütünsel olarak anlamasını vurgularken, işaretlerin anlamını anlamak da bütüncül bir yaklaşım gerektirir. İşte işaret ve Gestalt kuramının ilişkisini örneklendiren bir senaryo:

Düşünün ki bir tasarımcı, bir restoranın tabelasını tasarlamak istiyor. Tabelada “CAFE” yazması planlanıyor. Bu noktada, hem işaretin bütünlüğü hem de işaretin anlamı Gestalt kuramı ile ilişkilendirilebilir.

İşaretin Bütünlüğü:

Gestalt kuramı, işaretin bütünlüğünü vurgular. Tabelada “CAFE” yazısı bir bütün olarak algılanır ve her harf ayrı ayrı ele alınmaz. İşaretin bütünlüğü, harflerin bir araya gelerek bir anlam ifade ettiği şeklindeki algılamayı destekler.

 

Gestalt Kuramı Savunucuları Kimler?

 1. .Wertheimer
 2. Wolfgang Köhler
 3. Kurt Koffka
 4. Rudolf Arnheim’dir

 

Gestalt kuramı kpss sınavında karşınıza çıkabilir . Bu yüzden önceki dönemlerde gestalt kuramı çıkmış kpss sorularını çözmeniz oldukça faydalı olacaktır.

Görsel algımız, çevremizdeki dünyayı anlamak için temel bir rol oynar. Algıladığımız nesneleri, renkleri, şekilleri ve diğer özellikleri belli prensipler doğrultusunda anlamlandırırız. İşte bu algılama sürecinde rol oynayan bazı temel kavramlar ve ilgili açıklamalar:

Gestalt kuramı, öğrenme psikolojisi, görsel algımızı anlamak için kullanılan temel teorilerden biridir. Bu kurama göre öğrenme,

insanlar deneyimleri bütünsel olarak algılarlar ve öğrenme, şekil ve renk gibi özellikleri bir araya getirerek anlam oluştururlar. Benzerlik ilkesi ve yakınlık ilkesi gibi Gestalt ilkeleri, şekillerin ve nesnelerin nasıl gruplandırıldığını ve organizasyonlandığını açıklar.

Görsel algımızı anlarken, süreklilik ilkesi de etkilidir. Bu ilkeye göre, düzenli ve devamlı desenler daha kolay algılanır ve bir arada tutulur. Bilişsel harita, çevremizin zihinsel bir temsili olarak görsel algıyı şekillendirir.

Alan biliş yoluyla, çevremizdeki nesnelerin ve şekillerin nasıl bir araya getirildiğini anlarız. Bu bağlamda, aynı zamanda alan beklentileri ve yer öğrenme, görsel algının nasıl şekillendiğini anlamak için önemlidir.

İşaretler, Gestalt kuramı pdf nın önerdiği bütünsel yaklaşımı yansıtır. İşaretlerin anlamı, şekillerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkar ve genellikle farkına varmadan gerçekleşir.

Gizil örtük öğrenme, farkında olmadan kazandığımız bilgileri ifade eder. Eşdeğer inançlar ve amaçlı davranışçılık, öğrenme süreçlerimizi ve davranışlarımızı anlamlandırmamızda kullanılan kavramlardır.

Bu temel kavramlar, görsel algımızı ve çevremizi anlamlandırma süreçlerimizi etkileyen önemli unsurları temsil eder. Şekil, renk, ilkel düzenlemeler ve diğer unsurlar, insanların çevrelerini anlamlandırma ve öğrenme yeteneklerini yönlendiren temel faktörlerdir.

 

Gestalt kuramı şekil zemin ilişkisi özellikleri ?

Gestalt kuramının bir ilkesi olan “şekil-zemin ilişkisi,” bir nesnenin ön plana çıkan

“şekil” bölümünün arka plandan ayırt edilen “zemin” bölümüne karşı nasıl algılandığını açıklar. Bu ilke, bir nesnenin ve arka planın nasıl ayrıştırıldığını ve buna nasıl anlam verildiğini anlamamızı sağlar.

Şekil-zemin ilişkisi, algısal organizasyonun bir parçasıdır ve insanların deneyimlerini anlamlandırma biçimini etkiler. İşte bu ilkeyi örneklemek için kullanabileceğiniz bir senaryo:

Senaryo:

Bir ormanda yürüyorsunuz ve ağaçların arasında bir tavşanın hareket ettiğini fark ediyorsunuz. Tavşan, ağaç gövdelerinin arasında hareket ediyor ancak onu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu durumda, tavşan “şekil” olarak algılandığı zaman, ağaçlar ve orman zemini ise “zemin” olarak algılanır.