Astroloji
 • Eğitim Kutusu
 • 0 Yorum
 • 19 Mayıs 2022
 • 999

Astroloji

Astroloji nedir hep birlikte inceleyelim. Astroloji, “Astrologia” kelimesinden türemiştir. “Astrologia” yıldızların hesabı manasına gelmektedir.


Astroloji nedir hep birlikte inceleyelim. Bu bilim “Astrologia” kelimesinden türemiştir. “Astrologia” yıldızların hesabı manasına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Astrolojiyi “Yıldız Falcılığı” olarak yorumlanmaktadır. 

Oxford Dictionary ise biraz daha genel bir tanım kullanmıştır. Tanıma göre; "Göksel cisimlerin hareketi ile göreceli pozisyonları ve bunların insan hayatı üzerindeki varsayılan etkilerin incelemesidir."

Astrolog Robert Currey konuya detaylı bir açıklama getirmiştir. Currey’e göre; “Astroloji, gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile dünyadaki fiziksel süreçler ve yaşam arasındaki korelasyonun çalışması ve bunun sonucunda ortaya çıkan uygulamalardır. Bazı astrologlar yıldızlar ve takımyıldızlarıyla çalışsalar da, batılı astrologlar Güneş in sistem olarak içinde yer alan Güneş, Ay ve gezegenler (Plüton dâhil) ile çalışırlar.”

Çok sayıda astrolojik tür vardır. Zodyak incelemesi genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna geçmeden önce Zodyak’ın (Zodiac) kısaca tanımına bakalım. Zodyak, Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzünde üzerinden hareket ettikleri takımyıldızların kemeri, diğer adıyla Burçlar Kuşağı’dır. 

Zodyak iki şekilde incelenmektedir. Vedik Astrolojisindeki Sidereal Zodyak ve Batı Astrolojisindeki Tropikal Zodyak. Vedik Astrolojisini Hintlilerin kullanmakta olduğunu da vurgulamakta fayda vardır. Sidereal Zodyak ve Tropikal Zodyak benzerliklerinden dolayı sıklıkla birbirine karıştırılmaktadırlar. Farklı pek çok milletten insanın astrolojiye merakının olması ve kaderleri hakkında bilgi almak amacıyla astrolojiyi takip etmeleri de bu bağlamda dikkat çeken bir diğer konudur. 

Güneş, Ay ve gezegenler belirli yörüngelerde daima hareket halindedir. Güneş, Ay ve gezegenlerin yörüngelerini içine alan hayali daireye Zodyak denmektedir. Hareketli olan Güneş, Ay ve gezegenlerin alacakları pozisyonları hesaplayabilmek için sabit cisimlerin referans olarak alınması gerekmektedir.

Sidereal Zodyak, sabit yıldızlar oldukları gerekçesiyle Takımyıldızlarını kullanır ve başlangıç noktası olarak Koç takımyıldızını alır. 12 takımyıldızını içine alan hayali 360 derecelik daireyi 12 eşit parçaya böler ve her bir takımyıldızına 30’ar derecelik açı verir.

Tropikal Zodyak ise referans olarak gündönümünü (Ekinoks) kullanır. Gündönümü, Güneş ile Dünya’nın arasında dört mevsimi oluşturan bağlantıyı temsil eder. Tropikal Zodyak’ın da başlangıç noktası Koç takımyıldızıdır ve İlkbaharın ilk günüdür. Kısacası baharın ilk gelişiyle Güneş’in hayali dairedeki pozisyonu Koç burcu nun ilk derecesidir.

Sidereal Zodyak ile Tropikal Zodyak’ın arasındaki en temel fark şudur: Sidereal Zodyak, takımyıldızlarını gerçekten temel alır. Tropikal Zodyak ise takımyıldızlarını sembolik olarak temel alır. 

Astrologlar bu yüzden sıklıkla “Takımyıldızlarını (Constellation) ve Yıldız sembollerini (Star Signs) birbiriyle karıştırmayın” demektedirler. Çünkü gökyüzünde kaç takımyıldızı olursa olsun, hayali daire 12’ye bölünmüştür. 12 burç da isimlerini bu takımyıldızlarından almışlardır. Tarihler de her zaman aynıdır. 

Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir ve çok eski kültürlerde ortaya çıkmıştır. Eski çağ uygarlıkları astrolojinin imkânlarından yararlanarak yorumlamalarda bulunmuşlardır. Astrolojiyi göklerinin onlara verdiği haberleşme sistemi olarak düşünmüşlerdir. Bu noktada bir haber kaynağı olarak astroloji, kaderini kendi ellerinde şekillendirmek isteyen bireylerin yüzyıllardır başvurduğu bir sistemdir.

Diğer taraftan Astrolojinin bilimle bir ilgisinin olmadığını söylemek yanlış değildir. Gökcisimlerini inceleyen astronomi bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Ancak bu hareketlerin insanlar üzerindeki etkisini inceleyen astroloji bir bilim dalı olarak kabul edilmemektedir. 

Burç yorumlarını sıkı bir şekilde takip eden büyük bir kitle bulunmaktadır. Günümüzde astrolojinin yerinin ve öneminin hâlâ büyük olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu sıkı takipçi kitlesidir. Gezegenlerin hareketlerine ve oluşturdukları transitlere, hareketlere göre astrolojinin var olduğuna ve gerçek bir bilim olduğuna inanan pek çok kişi bulunmaktadır. 


Astroloji Haritası

Astroloji haritası (Horoskop) göksel bir anın görüntüsüdür. Astroloji; haritaları, yıldız ve gezegenlerin gökyüzü ekliptik dairesindeki hareketlerinin belli kurallar ve matematik formülleri kullanılarak incelemektedir. Astroloji, haritaları oluştururken 12 ev, 12 burç, gezegenler ve gezegenlerin ışıkları, Güneş ve Ay ı kullanır.

Bir astrolog; kuralları ve matematik formülleri ülkelerin gelenek ve göreneklerine, kültürlerine göre yorumlar. Makrokosmosu oluşturan gezegenler, yıldızlar, ay ve güneşin mikrokosmosa olan etkilerini inceler. Makrokomosun küçük bir parçası olan insana, gök olaylarının etkilerini tespit eder.

Bir astroloji haritası, onun bileşenleri olan evler, burçlar, gezegenler ve onların oluşturduğu ışıkların konumlanması ile oluşmaktadır. Astroloji haritası, 3 boyutlu sistemin 2 boyuta göre düzenlenmiş halidir. Astronomik veriler, döngüler ve bunları izdüşümleri, astrolojik haritayı ortaya çıkartır. 

Astrolojik harita, fiziksel bir ifadedir. Onu oluşturan matematik ifadelerin, değerlerin ve bu değerlerin bir kombinasyonudur. Kendi içinde açıklanması, tarif edilmesi ve çözülmesi gereken matematik denkleri ifade etmektedir.

Astroloji haritaları kişiye; ne, nerede, nasıl gibi soruların yanıtını vermeye çalışmaktadır. Bunun için ipuçlarını takip eder, astrolojik unsurlar ortadadır, zaman akmaya devam etmektedir, göksel döngülerin hareketleri belirlenmiştir. Tüm bunları ortaya çıkaran astrolojik haritalar, bugünün gelecekte ne zaman tekrarlanacağının da bilgisini sunmaktadır.

Astrolojik haritayı oluşturan unsurlar olan evler, gezegenler, burçlar ve ışıklar bir araya gelerek haritanın gösterdiği büyük resmi oluşturmaktadırlar. Astrolojik harita, tam olarak o anın fotoğrafını çekmektedir. Ve her şey ortadadır. 

Alınan, o anın karesi incelenmeli ve gözlenmelidir. O bir kare, harita üzerinde bir anlık durmuş görüntüyü temsil etmektedir. Haritayı, bir kare ileri ya da geri oynatırsanız her şey değişmektedir. 

Diğer taraftan astrolojik haritaya olan mesafeniz de anlamı değiştirmektedir. Uzaktan anlaşılmaz görüneceği için, doğru okuma yapmak adına ona yaklaşmanız gerekmektedir. 

Astrolojik haritaya yakınlaşmanın yolu astronomik değerleri kullanmaktan geçmektedir. Bu noktada zaman, mekân ile birliktedir. Astrolojik harita zamanın niteliğini okuyarak yorumlama yapmamıza olanak sağlamaktadır. 

Zamana her yakınlaşmada başka bir göksel harita ortaya çıkmaktadır. Bu haritaların her biri başka bir dünyayı, başka bir kişiyi ifade etmektedir. Batı astrolojisinde farklı bir noktaya işaret eden yıldızların, Doğu astrolojisinde anlamı değişebilir veya yıldızlar haritalara bağlı olarak farklı gezegenlere ve evlere denk düşebilir. Her haritanın yorumlama şekli birbirinden farklı olacaktır. 

Açığa kavuşturmak gereken başka bir konu da astroloji haritalarının kişiye özel olmasıdır. Yani astrolog kişisel çabaları ve çalışmaları neticesinde bir astroloji haritası ortaya koymuştur. Bu noktada bir astroloğun çizdiği harita kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Özellikle günümüzde izin alınmadan kaynak gösterilerek astroloji haritaları yayınlanmak ve kullanılmaktadır. Özellikle sosyal medyada karşımıza çıkan bu durum son derece sakıncalı ve hem kişi haklarına aykırı hem de etik değildir. Bir kez daha belirtmekte fayda var ki astroloji haritaları kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Buradaki iktibas kelimesi alıntı anlamına gelmektedir.

Bu noktada uyarıda bulunmamızın önemli bir nedeni de şudur. Bir astroloğun, bir kişiyi baz alarak yaptığı bir çalışa, referans gösterilerek başka bir kişi üzerine uygulandığında, doğru sonuçları vermeyecektir. Astrolojik çalışmalar kişiye, duruma, kültüre, bölgeye, ülkeye göre değişiklik göstermektedir.

Astrolojik haritalar içerisinde farklı bilgiler yer almaktadır. Kişilerin haritalarına bakarak evlenecekleri tarihten eşlerinin mesleklerine kadar olan pek çok bilgiye ulaşması mümkün olmaktadır. Astrolojik harita içerisinde pek çok bilgi yer almaktadır. 

Yıl boyunca gerçekleşecek olaylar hakkında öngörülerde bulunabilmek için de natal harita kullanımına başvurulabilir. Milletlere ve kültürlere bağlı olarak ele alınacak olan harita farklılık gösterse de büyük ölçüde gerekli bilgilerin haritalardan sağlandığı bilinmektedir. Astrolojinin geçerliliğini kabul etmiş pek çok milletin bulunması sebebiyle de haritalara başvuruların sık olması son derece olağan görülmektedir. Aynı zamanda haritaların çeşitlilik göstermesi sayesinde astrolojiye yoğunlaşmış kişilerin birden fazla haritayı takip ederek öngörülerde bulunduğu da bilinen bir gerçektir. 


Astroloji Kursu Nedir?

Astroloji Kursu nedir birlikte inceleyelim. Astroloji Kursu, astroloji ile ilgilenen ve danışan almak, bu alanda uzman olmak isteyen katılımcıların sertifikalandırıldığı bir programdır. Astroloji Kursu ile aşağıdaki yetkinlikleri elde edeceksiniz.

 • Cisimlerin gökyüzündeki hareketini okuyabilecek ve yorumlayabileceksiniz.
 • Yıldız haritası okuyabileceksiniz.
 • Ay tutulmasının insanlar üzerindeki etkilerini yorumlayabileceksiniz.
 • Şanslı zamanları tespit edebileceksiniz.
 • Göksel olayların insanlar üzerine etkilerinin incelemesini yapabileceksiniz.
 • Yorum gücüne sahip olmada uzman olacaksınız.
 • Danışan alabileceksiniz.


Astroloji Eğitimi Nereden Alınır?

Astroloji Eğitimi nereden alınır hep birlikte inceleyelim. Astroloji alanında pek çok eğitmen ve pek çok kurum eğitim vermektedir. Bu kişi ve kurumların yeterlilikleri mutlaka kontrol edilmelidir. Özellikle Astroloji Eğitimi veren kurumların eğitim sonunda sertifika verip veremediği önemli bir referans noktasıdır.

Eğitim Kutusu olarak, alanında uzman eğitmenlerle en güncel uygulamaları ve en yeni bilgileri sizlere sunuyoruz. Eğitiminizi tamamladığınızda, eğitim bitirme sınavından sonra sizleri sertifikalarla yetkilendiriyoruz.

Sertifikamız üniversite onaylı, e devlet görünür ve uluslararası akreditedir. İster online sertifika isterseniz de basılı sertifika talep edebiliyorsunuz.


Astroloji Sertifikası Nasıl Alınır?

Astroloji Sertifikası nasıl alınır hep birlikte inceleyelim. Astroloji sertifikası almak için öncelikle web sitemize üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim sayfasına gidebilir, Astroloji Eğitimi’ni sepetinize ekleyebilirsiniz. Ardından sepetinize giderek satın alma işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. 

Ardından üyelik sayfanıza giderek satın almış olduğunuz eğitimin videolarını izleyerek eğitiminize başlayabilirsiniz. Zorluk yaşarsanız bizimle iletişim kurabilirsiniz. Tecrübeli öğrenci temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.

Eğitiminizin videolarını atlamanız veya ileri sarmanız mümkün değildir. Çünkü Eğitim Kutusu üniversite onaylı sertifika vermekte ve yönetmeliğe uygun hareket etmektedir. Astroloji Eğitimi videolarını tamamladıktan sonra karşınıza eğitim bitirme sınavı çıkacaktır. 

Sınavı başarıyla tamamlamak için soruların %70’ine doğru cevap vermeniz gerekmektedir. Eğer sınavda başarısız olursanız sınavı 2 kere daha tekrar etme hakkına sahip olacaksınız. Yine başarısız olursanız eğitimi baştan tekrar etmeniz gerekecektir. 

Eğitimi tekrar etmede herhangi bir ücret ödemezsiniz. Çünkü eğitim zaten satın aldığınız andan itibaren ömür boyu sizin olacaktır. 

Sınavı başarıyla geçtiğinizde sertifikanızı talep edebilirsiniz. Dilerseniz online sertifika satın alarak indirebilirsiniz. Dilerseniz basılı sertifika için başvuru yapabilirsiniz. Basılı sertifikanız, kayıt sırasında vermiş olduğunuz adrese kargo ile iletilmektedir.


Astroloji Eğitimi’nin yanında önereceğimiz diğer eğitimler aşağıdaki gibidir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.